Radioterapie - organizace a informace

Jste-li doporučeni a bylo-li Vám potvrzeno zařazení k léčbě radioterapií (ozařování) začíná proces vyčkávání na výzvu k první kontrole u lékaře/lékařky - radioterapeuta. Ke kontrole budete většinou telefonicky vyzváni. Čekací doba se může lišit podle naléhavosti onemocnění a provozní kapacity ozařoven v aktuálním období. Nebudete-li z našeho pracoviště kontaktováni v časovém horizontu 8 týdnů, informujte se o možnostech zařazení v pracovní dny v době mezi 8:00 a 9:00 hod na telefonním čísle 602 288 651.

V termínu, který Vám bude sdělen, se nejprve dostavíte na vstupní kontrolu do vyšetřovny radioterapeutické části naší kliniky. Hlavním vstupem projděte halou podél recepce dozadu a po schodišti nebo výtahem pak o patro níže (-2.PP). 

 Obrázek: Prostor čekárny v radioterapeutickém traktu v suterénu - zde se nachází vyšetřovny, ozařovny, simulátor, vyšetření sonografií, CT a magnetickou rezonancí, 2/2021 (foto S.Vokurka).

Obrázek: Pohled do prostoru čekárny v radioterapeutickém traktu v suterénu, 2/2021 (foto S.Vokurka).

 

Léčba radioterapií může probíhat v ambulantně nebo během hospitalizace (vizte také kapitola v odkazu Organizace příjmů a hospitalizace). Obojí probíhá prakticky ve stejném provozním režimu uvedeném níže. Léčba radioterapií za hospitalizace kromě některých výjimek včas sdělených neprobíhá přes víkend a s ohledem na zdravotní stav a provozní okolnosti je možné se domlouvat s lékařem na oddělení k umožnění propustky na víkend.

Radioterapie je léčba působící především regionálně (místně). Působením přesně zaměřeného a cíleného paprsku radiačního záření dochází v místě dopadu k poškození a následnému odumírání buněk nádoru. Ozařování se může velmi často používat i jako doplňková pooperační léčba v situaci, kdy byl nádor odstraněn, ale ozářením chceme přispět k likvidaci drobných a prakticky běžně neviditelných zbytkových nádorových buněk v okolí původního nádoru. Radiační léčba probíhá v jednotlivých denních dávkách (frakcích) po dobu několika dní, až týdnů s ohledem na typ onkologického onemocnění a velikost potřebné celkové a jednotlivé dávky ozáření. Velké nároky jsou kladeny na přesnost udržení polohy při ozařování a také na péči o kůži a podpůrnou péči. Ozařovaný pacient není nebezpečný pro své okolí - není zdrojem nebezpečného záření do okolí !

Obrázek: Ozařovna s lineárním urychlovačem - zdroj ozařovacícho paprsku umístěný nahoře, výškově nastavitelný stůl k uložení pacienta dole, 3/2018. (foto R.Vojtíšek).

 

Postup a průběh léčby radioterapií:

V termínu, který Vám bude sdělen, se nejprve dostavíte na vstupní kontrolu do vyšetřovny radioterapeutické části naší kliniky. Hlavním vstupem projděte halou podél recepce dozadu a po schodišti nebo výtahem pak o patro níže (-2.PP). Připravte si občanský průkaz, průkaz pojištěnce, jméno a kontakt na Vašeho praktického lékaře a výsledky Vašich předchozích vyšetření. Zde Vás lékař seznámí s plánem Vaší léčby (příprava, postup, typ a počet ozáření atp. - např. před ozařováním do oblasti dutiny ústní bývá doporučeno kontrolní vyšetření u stomatologa s případným provedením nutných zásahů u defektního a rizikového chrupu. Budete odeslán/a také na simulátor. Simulátor (RTG nebo CT) jsou přístroje, které slouží k získání snímků (grafických informací) pro výpočet Vašeho ozařovacího plánu, volbě polohovacích pomůcek a výrobě fixačních a stínících (ochranných) pomůcek. Vyšetření trvá řádově desítky minut a je nebolestivé. Dostanete informaci, kdy se dostavíte k prvnímu ozáření - toto může být ambulantně nebo v rámci hospitalizace, jak uvedeno výše. Na těle pacienta mohou být zakresleny zaměřovací značky umožňující vždy přesné cílení záření.

Obrázek: Simulátor (RTG nebo CT přístroj) - umožňuje získat snímky pro přesné plánovaní ozařování a polohování pacienta. (foto K.Vasilev).

Obrázek: Zaměřovací značky a čáry umožňují vždy stejné přesné nastavení polohy pacienta a cílení záření. (foto S.Vokurka).

Obrázek: Zajištění upevnění polohy do speciálně a individuálně pro pacienta připravené masky při ozařování do oblasti hlavy a krku. Při ozařování do jiných oblastí nebývá tato fixace nutná a využívá se zakreslení zaměřovacích čar nebo jiných možností bezpečného podložení a upevnění. (foto R.Vojtíšek).

První den ozářování s sebou vezměte přezůvky a tenkou podložku cca 50x100cm. Nejprve budete opět vyšetřen/á na simulátoru. Poté Vás na ozařovně (uzavřená a monitorovaná místnost s ozařovacím přístrojem - lineární urychlovač) uloží do předepsané polohy s použitím fixačních a polohovacích pomůcek, aby nedošlo ke změně polohy a ozáření bylo přesně cílené do potřebné oblasti onkologického onemocnění. Na těle pacienta mohou být dokresleny zaměřovací značky umožňující vždy přesné cílení záření.

O průběhu a délce výkonu Vás bude vždy informovat radiologický asistent. V průběhu výkonu budete monitorován/á a můžete komunikovat s obsluhou přístroje. Pro ověření správnosti ozařovacího plánu se v průběhu léčby provádí různá měření a kontrolní snímky. O těchto aktivitách budete vždy předem informován/á. Na časech ozáření je možné se domluvit s obsluhou přístroje. Ozáření probíhá každý pracovní den mimo SO, NE a svátků (nejsou-li stanoveny výjimky, které Vám budou vždy hlášeny). Druhé a následující dny po příchodu v předem stanovaný termín zazvoňte a nahlaste se obsluze ozařovny (lineárního urychlovače). Během léčby budete podle potřeby kontrolován/á ošetřujícím lékařem. V případě jakýchkoli potíží se s důvěrou obraťte na lékaře nebo radiologického asistenta. Ukončení léčby - Při závěrečné kontrole Vám lékař poskytne informace o způsobu a možnostech další péče a sledování.

 

Mezi nejčastější nežádoucí účinky radioterapie patří:

Postižení kůže: následky radiační léčby lze přirovnat k situaci obdobné při intenzivním opalování na sluníčku nebo v soláriu. Kůže bývá citlivější, načervenalá, pálivější, postupně tmavnoucí, v těžších případech může docházet k odlučování vrstviček pokožky, omezený růst ochlupení. Důležité je pravidelné promazávání krémy po opalování, omezení dráždění těsnými šaty, teplem, mrazem. Ochrana před slunečním a UV zářením. V ojedinělých případech může v místě ozařování dojít s odstupem několika měsíců a let k tuhnutí kůže, nebo naopak k její křehkosti, případně i vzniku kožního nádorového onemocnění.

Únava: v různém stupni intenzity doprovází pacienty s nádorovým onemocněním a onkologickou léčbou, může být projevem i depresivního ladění. Informujte o ní lékaře. Přizpůsobte denní režim svému stavu. Kondiční vycházky a cvičení mohou být ku prospěchu.

Problémy ozařování v oblasti pánve: může být doprovázeno častějším drážděním k průjmovité stolici i pocitem nevolnosti a častějším drážděním k močení s bolestivostí, možnost horšího udržení moči, u žen bývá vyšší riziko gynekologických zánětů, nepříjemné až bolestivé vnímání pohlavního styku, u mužů může být vyšší riziko následných poruch erekce a ejakulace, obzvláště při také provedeném operačním výkonu v oblasti pánve.

Pro další informace o účincích radioterapie vizte specializované webové stránky:

https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/lecba/jak-se-lecit/radioterapie-ozarovani/

a pro další doporučení a podporu také:

https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/pomoc-v-nemoci/

https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/pece-o-pacienta/