Informace o očkování

Očkování COVID19:

Aktuálně platné dle MZ ČR: Od 24. března se mohou k očkování přes centrální rezervační systém registrovat osoby s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19. Toto se týká i našich pacientů se "solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci".  Registrace se provádí přes centrální rezervační systém k očkování na očkovacím místě. Osoby s chronickým onemocněním zadávají do registračního formuláře kód, který jim bude poskytnut centrem specializované péče či ambulantním specialistou, v jehož péči se nachází na základě posouzení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem. Na očkovacím místě dokládají svůj zdravotní stav 

Další důležité informace:  naši pacienti v probíhající onkologické léčbě mohou využít přímé konzultace svého ošetřujícího onkologa během plánované návštěvy v ambulanci nebo při probíhající hospitalizaci. Někteří pacienti mohou využít i přímo možnosti očkování organizovaného přímo cestou praktického lékaře - k praktickému lékaři vždy vezměte poslední lékařské zprávy od nás - vizte také bod č.5 níže.

1.) Česká onkologická společnost ( informace pro pacienty blíže zde) a Česká vakcinologická společnost doporučují očkování onkologickým pacientům.

2.) Očkování nezhoršuje výsledky onkologické léčby. Pacienti léčení chemoterapií, kortikoidy, po transplantaci nebo s jinou imunitu oslabující léčbou mohou mít účinnost a ochranu po očkování nižší, ale naplatí to vždy.

3.) Pacienti po skončené onkologické léčbě mohu podstoupit očkování prakticky kdykoliv, ideálně pro nejvyšší účinnost za tři měsíce a později od ukončené onkologické léčby.

4.) Obecně je doporučeno odložit zahájení chemoterapie nebo jiné imunitu oslabující onkologické léčby alespoň o 2 týdny po očkování. Nelze-li zahájení onkologické léčby odkládat, nebo pakliže již léčba probíhá, lze očkování podstoupit v mezidobí mezi cykly chemoterapie. Tuto situaci a načasování je však nutno vždy individuálně plánovat s ošetřujícím onkologem s ohledem na typ onkologické léčby a další okolnosti. Totéž platí u pacientů léčených moderní imunoterapií ovlivňující přímo imunitní buňky (lymfocyty) nebo léčených jinou speciální cílenou léčbou.

5.) Ohledně termínu a zařazení k očkování na COVID19 je nejvhodnější kontaktovat svého praktického lékaře nebo koordinátory regionálních očkovacích center (pro pacienty v Plzni např. Očkovací centrum FN Plzeň Bory - koordinátor tel: 377 401 174 ) nebo postupovat přes centrální rezervační systém , jak uvedeno výše 

Zdroje: 

Očkování proti onemocnění covid-19 – Aktuální informace o COVID-19 (mzcr.cz)

prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. Očkování onkologických pacientů proti chřipce a tetanu. Podpůrná léčba 2020, 1, 16-18.

Kiss I (ed). Vakcinace u dospělých pacientů se solidními nádory a profylaxe infekcí u nemocných po splenektomii. Modrá kniha České onkologické společnosti 2020, aktualizace 26, Masarykův onkologický ústav, Brno, 2020.