Věda a výzkum

Semináře, vzdělávací akce:  

ONKO sympozia Plzeň: vstup na stránky akce

Studie s léčbou v jednotlivých KOC:

zde přehled na stránkách LINKOS (Česká onkologická společnost ČLS JEP)

Studie, výzkum, projekty naší kliniky:

Biomarkery v onkologické léčbě solidních nádorů, J.Fínek a kol.

ARON-1 - Sledování efektivity systémové léčby u pacientů s mRCC. O.Fiala
ARON-2 - Sledování efektivity systémové léčby u pacientů s metastatickým uroteliálním karcinomem. 
O.Fiala

Cooperatio ONCO: Analýza charakteristik a výstupů pacientek s malignitami ovaria od r.2010. S.Vokurka, V.Vaněček (Farmakol), J.Presl (GYN), D. Berezovskyi (GYN), studenti LF UK Plzeň - SVOČ. 

Cooperatio ONCO: Využití a bezpečnost originálních a biosimilárních pegilovaných růstových faktorů granulopoezy. S.Vokurka, V.Kliment, studenti LF UK Plzeň - SVOČ.  

NV19-08-00250 Proteotypová klasifikace renálního karcinomu ve vztahu k prognóze a terapeutické odpovědi.  O.Fiala (investigátor a koordinátor projektu pro FN Plzeň, spoluřešitel za FN Plzeň M.Hora (UROL)

Farmakogenomika kolorektálního karcinomu. O.Fiala, O.Šorejs, J.Liška (CHIR)

Možnosti predikce efektu systémové léčby renálního karcinomu.  O.Fiala, M.Hora (UROL)

Možnosti predikce efektu systémové léčby kastračně rezistentního karcinomu prostaty. O.Fiala, J.Topolčan, M.Hora (UROL)

Farmakogenomika karcinomu prsu. O.Fiala, J.Šustr

Farmakogenomika karcinomu ovaria. O.Fiala, J.Bouda (GYN)

Komedikace u onkologických pacientů. O.Fiala, O.Šorejs, J.Šustr, studenti LF UK Plzeň - SVOČ. 

Centrum klinické a experimentální jaterní chirurgie (UNCE/MED/006). O.Fiala, O.Šorejs

CHAPERON (European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 856620). O.Fiala

Porovnání přínosu moderních zobrazovacích metod v radioterapii karcinomu děložního hrdla. P.Kovářová, R.Vojtíšek - probíhá

Prognostické a prediktivní faktory u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem léčených cílenou léčbou. O.Šorejs, O.Fiala - probíhá

Prognostický a prediktivní význam sérových biomarkerů u pokročilého maligního melanomu. D.Šulc, T.Svoboda - probíhá

Výběr z publikační činnosti naší kliniky:

Vokurka S, Pokorná A, Stryja J, Krupová L, Mezera V, Cvek J, Holečková P, Ston R, Hašková L, Audyová M, Pechačová Z, Šípová S, Jirsová K, Veverková L. Onkologické rány – doporučení péče vycházející z multioborové spolupráce. Klin Onkol 2022; 35(5): 408-420.

Vokurka S, Ambrožová M, Ngo O, Vaněček V, Fiala O, Votavová M, Hes O, Presl J, Ferda J, Fínek J. Retrospektivní studie případů pacientek s tuboovariálními karcinomy (n = 510) s analýzou hlavních faktorů vlivu na PFS a OS – zkušenost komplexního onkologického centra z období 2010–2019. Klin onkol 2022; 35(Suppl 1): 148-151.

Fiala O, Baxa J, Svaton M, Benesova L, Ptackova R, Halkova T, Minarik M, Hosek P, Buresova M, Finek J, Ferda J, Pesek M. Combination of Circulating Tumour DNA and 18F-FDG PET/CT for Precision Monitoring of Therapy Response in Patients With Advanced Non-small Cell Lung Cancer: A Prospective Study. Cancer Genomics Proteomics. 2022;19(2):270-281.

Palmieri LJ, Buchler T, Meyer A, Veskrnova V, Fiala O, Brabec P, Baranova J, Coriat R. Impact of Delaying the Addition of Anti-EGFR in First Line of RAS Wild-Type Metastatic Colorectal Cancer: A Propensity-Weighted Pooled Data Analysis. Cancers (Basel). 2022;14(6):1410.

Cvek J, Vokurka S, Hajnová Fukasová E, Krupová L, Šimonová P, Žemličková M, Jedličková H, Jirsová K, Šlampa P, Doležel M, Hynková L. Doporučení pro preventivní a léčebnou péči o kůži pacientů podstupujících radioterapii. Klin Onkol 2021; 34(6): 481-487.

Vokurka S, Holečková P, Navrátilová Hrabánková D, Jirsová K, Liška J, Novosadová M, Jánská V, Faber E, Šípová S, Cvek J, Pochop L, Kozáková Š, Kouřilová P, Labudíková M. Postižení dutiny ústní onkologických a hematoonkologických pacientů – doporučení pro péči ze spolupráce Sekce podpůrné léčby České onkologické společnosti ČLS JEP, České hematologické společnosti ČLS JEP, Onkologické sekce České asociace sester a Společnosti radiační onkologie, bio­logie a fyziky ČLS JEP. Klin Onkol 2021; 34(2): 153-162.

Fiala O, Ostašov P, Rozsypalová A, Hora M, Šorejs O, Šustr J, Bendová B, Trávníček I, Filipovský J, Fínek J, Büchler T. Metformin Use and the Outcome of Metastatic Renal Cell Carcinoma Treated with Sunitinib or Pazopanib. Cancer Manag Res. 2021;13:4077-4086.

Fiala O, Ostašov P, Rozsypalová A, Hora M, Šorejs O, Šustr J, Bendová B, Trávníček I, Filipovský J, Fínek J, Büchler T. Impact of Concomitant Cardiovascular Medication on Survival of Metastatic Renal Cell Carcinoma Patients Treated with Sunitinib or Pazopanib in the First Line. Target Oncol. 2021;16(5):643-652.

Vokurka S. Průvodce postižením dutiny ústní při onkologické léčbě. 2.vydání 1/2021), Dialog Jessenius, Praha, 2021, počet stran 16, ISBN 978-80-905986-3-8. 

Vokurka S. Péče o dutinu ústní u onkologických pacientů. 2.vydání (1/2021), Dialog Jessenius, Praha, 2021, počet stran 16, ISBN 978-80-905986-4-5.

Vojtíšek R, Baxa J, Kovářová P, Almortaza A, Hošek P, Sukovská E, Tupý R, Ferda J, Fínek J. Prediction of treatment response in patients with locally advanced cervical cancer using midtreatment PET/MRI during concurrent chemoradiotherapy. Strahlenther Onkol 2021; 2021 Jun;197(6):494-504.

Fiala O, Sorejs O, Sustr J, Kucera R, Topolcan O, Finek J. Immune-related Adverse Effects and Outcome of Patients With Cancer Treated With Immune Checkpoint Inhibitors. Anticancer Res. 2020;40(3):1219-1227.

Vokurka S, Kozáková Š, Jánská V, Černá A, Liška J. Stomatitidy při terapii s inhibitory mTOR a další cílené onkologické terapii, možnosti ovlivnění a význam lokální kortikoterapie. Klin onkol 2020; 33(6): 436-439.

Fiala O, Šorejs O, Hošek P, Liška V, Vyčítal O, Brůha J, Kučera R, Topolčan O, Fínek J, Macečková D, Pitule P. Association of miR-125b, miR-17 and let-7c Dysregulations With Response to Anti-epidermal Growth Factor Receptor Monoclonal Antibodies in Patients With Metastatic Colorectal CancerCancer Genomics and Proteomics 2020; 17: 605-613. 

Vokurka S. Atezolizumab a bevacizumab v léčbě hepatocelulárního karcinomu. Klin onkol 2020; 33(6): 467-470. 

Fiala O, Finek J, Poprach A, Melichar B, Kopecký J, Zemanova M, Kopeckova K, Mlcoch T, Dolezal T, Capkova L, Buchler T. Outcomes According to MSKCC Risk Score with Focus on the Intermediate-Risk Group in Metastatic Renal Cell Carcinoma Patients Treated with First-Line Sunitinib: A Retrospective Analysis of 2390 Patients. Cancers (Basel). 2020 Mar 27;12(4):808.

Šustr J, Fiala O, Vokurka S, Fínek J, Kulhánková J, Balihar K, Kielberger L. Nivolumabem indukovaná hepatitida u pacientky léčené pro maligní melanom. Onkologie 2020; 13: 34-36.

Vokurka S, Manasek V, Navratilova Hrabankova D, Sipova S, Sustkova Z, Turkova L, Hajnova Fukasova E, Sykorova Z, Kozakova S, Wintnerova J. Czech Republic consensus on recommendations to prevent and manage extravasation (paravasation) of cytotoxic drugs. Journal of Nursing Education and Practice 2020; 10(11): 76-80.

Vokurka S, Maňásek V, Navrátilová Hrabánková D, Šípová S, Šustková Z, Turková L, Hajnová Fukasová E, Sýkorová Z, Kozáková Š, Wintnerová J. Extravazace (paravazace) cytostatik – aktualizované doporučení (2020) pro standardní péči v rámci České republiky ze spolupráce Sekce podpůrné léčby České onkologické společnosti ČLS JEP, České hematologické společnosti ČLS JEP, Onkologické sekce České asociace sester a Společnosti pro porty a permanentní katétry. Klin Onkol 2020; 33(5): 390-395.

Sorejs O, Pesek M, Finek J, Fiala O. Octreotide in the treatment of malignant thymoma - Case report. Rep Pract Oncol Radiother. 2020;25(6):882-885.

Fiala O, Šorejs O, Šustr J, Fínek J. Nežádoucí účinky a efekt imunoterapie. Klin Onkol. 2020; 33(1):8-10.

Buchler T., Kiss I., Hornova J., Fiala O., Wiesnerova M., Svoboda M., Silar J., Kopeckova K., Poprach A., Finek J., Petruzelka L., Melichar B.Sequential Treatment with Bevacizumab and Aflibercept for Metastatic Colorectal Cancer in Real-World Clinical Practice. Target Oncol. 2020;15(2):193-201.

Novakova-Jiresova A, Kopeckova K, Boublikova L, Chloupkova R, Melichar B, Petruzelka L, Finek J, Fiala O, Grell P, Batko S, Linke Z, Kiss I, Prausova J, Buchler T. Regorafenib for Metastatic Colorectal Cancer: An Analysis of a Registry-Based Cohort of 555 Patients. Cancer Manag Res. 2020;12:5365-5372.

Poprach A, Holanek M, Chloupkova R, Lakomy R, Stanik M, Fiala O, Melichar B, Kopeckova K, Zemanova M, Kiss I, Penka I, Bohosova J, Buchler T. Cytoreductive Nephrectomy and Overall Survival of Patients with Metastatic Renal Cell Carcinoma Treated with Targeted Therapy-Data from the National Renis Registry. Cancers (Basel). 2020 ;12(10):2911.