Možnosti dopravy a omezení

Doprava s řízením automobilu je v případě chemoterapie a některých dalších léčebných výkonech nevhodná - není možné řídit automobil, protože může být ovlivněna Vaše pozornost a schopnost řízení. Doporučujeme proto dopravu druhou osobou či dopravu sanitkou (zejména zpět domů).

Nárok na transport sanitkou se řídí českým zákonem o veřejném zdravotním pojištění (§36 a §37).

Přeprava do/ze zdravotnického zařízení jen v případě, kdy zdravotní stav neumožňuje přepravu jiným běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby - sanitky. O zdravotním transportu tedy může rozhodnout pouze lékař, a to na základě vašeho aktuálního zdravotního stavu. Musí k ní být prokazatelně zdravotní důvody, nikoli důvody sociální (jako je např. špatné dopravní spojení apod.). Mezi zdravotní důvody například patří: snížená pohyblivost, malátnost, infekčnost, pooperační stavech nebo psychiatrické onemocnění, ale také onkologická léčba, která vyvolává nežádoucí účinky. Na základě rozhodnutí lékaře může být hrazena i doprava doprovodu pacienta. Musí se jednat o osobu, jejíž přítomnost je s ohledem na zdravotní stav pacienta nutná pro následné ošetření a vyšetření.

Úhrada nákladů spojených s cestou soukromým vozidlem (cestovné) v souvislosti s cestou za hrazenou zdravotní službou – na lékařské zákroky, terapie, dialýzy, rehabilitace apod. - je také v některých případech možná. O nároku na cestovné pacientů rozhoduje ošetřující lékař, který zná aktuální zdravotní stav pacienta. Pokud se pacient rozhodne místo transportu sanitkou pro dopravu soukromým vozidlem a ošetřující lékař takovou dopravu předem schválí, vzniká nárok na náhradu cestovních nákladů. Podmínkou je, že vozidlo řídí jiná osoba než pacient. Tato podmínka koresponduje s tím, že jde o pacienta, jemuž aktuální zdravotní stav neumožňuje dopravu běžným způsobem bez použití dopravní zdravotní služby a samozřejmě ani neumožňuje řídit soukromé vozidlo.

Přesné informace pak poskytne Vaše zdravotní pojišťovna.