Ocenění ze Studentské vědecké konference

MUDr. Petra Kovářová (druhá zprava) a studentka Veronika Bucharová (čtvrtá zleva) úspěšně reprezentovaly naši kliniku a získaly ocenění v rámci 60. Studentské vědecké konference Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Plzni. (foto zdroj: Lékařská fakulta v Plzni, se svolením)
Postgraduální sekce: 1.místo MUDr. Petra Kovářová (školitel doc. MUDr. Radovan Vojtíšek, Ph.D.): VYUŽITÍ PET/MR VYŠETŘENÍ PRO PREDIKCI LÉČEBNÉ ODPOVĚDI U PACIENTEK S LOKÁLNĚ POKROČILÝM KARCINOMEM HRDLA DĚLOŽNÍHO LÉČENÝCH KONKOMITANTNÍ CHEMORADIOTERAPIÍ. P. Kovářová (1), R. Vojtíšek (1), J. Baxa (2) (1) Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň, (2) Klinika zobrazovacích metod LF UK v Plzni a FN Plzeň
Pregraduální sekce: 2.místo Veronika Bucharová (školitel prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.): OVARIÁLNÍ KARCINOM – UDRŽOVACÍ LÉČBA S PARP INHIBITORY A JEJICH NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY V KONTEXTU VLIVU NA KVALITU ŽIVOTA V. Bucharová, LF UK v Plzni.

Blahopřejeme a děkujeme